top of page

Необходими документи преди започване на  строителството ?

Необходими документи преди започване на  строителството ?

 НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРЕДИ ЗАПОЧВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО.

1. Нотариален акт за собственост  – Ако имота не е ваша собственост тогава е необходим документ за отстъпено право на строеж.

2. Скица за недвижим имот – издаването на този документ отнема от няколко дена до две седмици в зависимост от вида на поръчката.

3. Виза за проектиране – представлява копие (извадка) от действащ подробен устройствен план, издаден от главния архитект на съответната община (или район),която съдържа допустимите височини, плътност и интензивност на застрояване.

4. Сключване на предварителни договори с електроразпределителното и ВиК дружеството за получаване на изходни данни за бъдещата постройка.

5. Геодезично заснемане на парцела, което служи за основа на проектирането на сградата. Процедурата се извършва на мястото на парцела като е необходима скицата на имота.

6. Изготвяне на проектната документация - в нея са приложени архитектурна и конструктивна част на проекта, проекти за вътрешни инсталации (Електро,ВиК,ОВиК), топлотехническа ефективност, здраве и безопасност, пожарна безопасност,  оценка на топлотехническата ефективност, както трасировъчен план и вертикална планировка на терена. Всички части от проекта трябва да бъдат придружени с обяснителни записки.

7.  Внасяне на документите в общината за съгласуване и одобрение.

8. Издаване на разрешително за строеж.

bottom of page