top of page

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕСПЛОАТАЦИЯ (АКТ 16).

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕСПЛОАТАЦИЯ (АКТ 16).

    След завършване на строежа възложителят, проектантът, строителят и лицето, упражняващо строителен надзор, съставят констативен акт, с който удостоверяват, че строежът е изпълнен съобразно одобрените инвестиционни проекти, заверената екзекутивна документация (ако има такава), изискванията към строежите за спазване на техническите спецификации и изискванията за достъпна среда, и условията на сключения договор. С този акт се извършва и предаването на строежа от строителя на възложителя. След съставянето на акта за установяване годността за приемане на строежа, респективно част или етап от него ( Образец 15 ) възложителят или надлежно упълномощено от него лице могат да предприемат действия за въвеждане в експлоатация.
Молбата за издаване на разрешение за експлоатация трябва да е в писмена форма и се адресира до съответния компетентен орган,по местонахождение на обекта.

bottom of page